0
  1. Még üres a kosarad!
    Nézd meg akcióinkat!

Adatvédelem

Adatkezelő megnevezése:
Név: Totel Szerviz Kft
Székhely: 1147 Budapest, Miskolci u 91
Telefonszám: 061/330-7011
Email cím: info@totel.hu

Webtárhely szolgáltató:
Név: Magyar Hosting Kft
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Weboldal: tarhely.com
Adószám: 23495919-2-41
Telefonszám: 061/700-2323

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-117255/2017.

1. Bemutatás

Ezen adatvédelmi nyilatkozat a totelaudio.hu honlap és minden aloldalán elérhető linkek keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza. A honlap használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen nyilatkozat feltételeit.

2. Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

2.1. Értelmező rendelkezések:

2.1.1. Az adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,

2.1.2. A szolgáltatás: a Totel Szerviz Kft. szolgáltatásait a felhasználok részére hírlevelek formájában, illetve közvetlen és közvetített ajánlatok formájában nyújtja.

2.1.3. A felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, aki a szolgáltatásból részesül. Az adatszolgáltatás önkéntes.

2.2 Tájékoztató:

A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A Szolgáltatás Felhasználóira vonatkozó adatok az adatkezelő szerverein kerülnek tárolásra. A Szolgáltatással összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama az adott Felhasználóval fennálló jogviszony és az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve a Felhasználó visszavonásának idejéig, mely időszak végeztével az adott Felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre, illetőleg statisztikai célú felhasználás céljából anonimizálásra kerülnek. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat kizárólag a totelaudio.hu munkavállalói ismerhetik meg. A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően történik. A Totel Szerviz Kft. a Felhasználók által a regisztráció és a Szolgáltatás használata során önkéntesen megadott adatokat egy egységes adatbázisban kezeli. A Szolgáltatás használata során bizonyos felhasználói adatok automatikusan a Totel Szerviz Kft. kezelésébe kerülnek. A Szolgáltatás Felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A Felhasználók IP címeit a Totel Szerviz Kft. semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a Felhasználó személye azonosítható lenne. A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor a Totel Szerviz Kft. kisméretű, a Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a Felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott Felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából.

Az adatfájlok használatának eredményeképpen a Totel Szerviz Kft.-hez került adatokat a Totel Szerviz Kft. nem kapcsolja az adott Felhasználó azonosító adataihoz, az ún. session cookie-k pedig a Felhasználó látogatásának végével automatikusan törlődnek. A Felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a totelaudio.hu cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-k el nem fogadásakor ugyanakkor egyes oldalak vagy funkciók nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a Felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A Totel Szerviz Kft. az adatfájlok használatával kezelésébe került adatokat csak az érintett Felhasználó előzetes hozzájárulásával továbbítja harmadik személy számára. A totelaudio.hu által elhelyezett cookie-kon túl a Felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például ha a Felhasználó a Szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.

3. Az adatkezelés célja

A Szolgáltatással összefüggésben a Totel Szerviz Kft. által végzett adatkezelések elsődleges célja a Szolgáltatás hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő nyújtása, ideértve többek között az egyes Akciók lebonyolítását is. A Totel Szerviz Kft. által végzett adatkezelések további célja a Felhasználók azonosítása, a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése, a Felhasználók részére felvilágosítás adása, működési problémák elhárítása és ennek alapján a Totel Szerviz Kft. megillető jogok gyakorlása, hírlevél küldés, marketing célú adatkezelés. A Totel Szerviz Kft. jogosult valamennyi Felhasználó részére a Szolgáltatás működtetésével kapcsolatos információkat (például technikai jellegű üzenetek, a Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.) küldeni a Felhasználók által megadott személyes adatok felhasználásával. A Totel Szerviz Kft. a Felhasználók által megadott adatokat csak kifejezett előzetes hozzájárulás alapján használja fel közvetlen üzletszerzés céljára és ilyen esetben az ilyen célú adatkezelés időtartama az ilyen célú adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig, vagyis a leiratkozás időpontjáig terjed.

4. Regisztráció

A Szolgáltatás használata szűk körben regisztráció, vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges, a Szolgáltatáson elérhető szolgáltatások egy részének használata azonban regisztrációhoz, és így személyes adatok megadásához kötött. A regisztráció során a Totel Szerviz Kft. egyértelműen feltünteti a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok körébe a célhoz kötöttség elvének megfelelően kizárólag olyan adatok tartoznak, amelyek egy adott szolgáltatás biztonságos és jogszerű nyújtásához, illetve használatához elengedhetetlenül szükségesek. A kötelezően megadandó adatok közé tartozik például a Felhasználó azonosításához szükséges felhasználónév, jelszó és e-mail cím. A Felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, tehát az adatszolgáltatás a Szolgáltatás keretén belül minden esetben önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett tájékozott, határozott és előzetes hozzájárulása, ez azonban azt eredményezheti, hogy a Felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe. A Totel Szerviz Kft. a Szolgáltatás regisztráció nélküli használata esetén is rögzít bizonyos, a Felhasználókhoz kapcsolódó, esetenként személyes adatként minősülő adatokat a jelen Nyilatkozat 2. pontjában írtak szerint.

5. Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései

A Totel Szerviz Kft. kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek az adott Felhasználó személyes azonosítására alkalmas adatokat. Az egyes felhasználói személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

5.1 Egyes leadott rendelések során megadott személyes adatokat a Totel Szerviz Kft. továbbítja a kiszolgálásban részt vevő harmadik félnek (futárszolgálat, logisztikai partner, kivitelező alvállalkozó stb).

5.2 A Szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban a Totel Szerviz Kft. jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy elérhetővé tenni az egyes Felhasználók adatainak felhasználásával.

5.3 A Szolgáltatás egyes részeit (például a blogok üzemeltetését, felmérések végzését, kivitelezéseket, szállításokat, logisztikát) a Totel Szerviz Kft. adott esetben kiszervezheti vagy alvállalkozóival is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen kapcsolódó személyek és cégek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhet, ugyanakkor az ilyen cégeket és személyeket az átadott adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. A kapcsolódó cégek és személyek saját jogukon és saját céljaikra is gyűjthetnek felhasználói adatokat, természetesen az önkéntesség elvének megfelelően csak az egyes Felhasználók hozzájárulásával, a jogszabályoknak és az adott személy vagy cég saját adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően

5.4 A Totel Szerviz Kft. együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése, hamis adatok megadása, vagy felhasználása) felderítése és szankcionálása érdekében. A Totel Szerviz Kft. a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket teljesíti és ennek keretében az egyes Felhasználókról kezelt adatokat kiadhatja az erre jogosult szervnek vagy személynek.

6. Adatbiztonság követelménye

Totel Szerviz Kft. kötelezi magát, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Infotv.) foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik az adatok biztonságáról.

Totel Szerviz Kft köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az Infotv és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. A Totel Szerviz Kft. az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni a technikai és szervezési intézkedéseket és az eljárási szabályokat kialakítani, amelyek adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Totel Szerviz Kft biztosítja minden olyan lehetőséget, ami megakadályozza a jogosulatlan adatbevitelt vagy adat továbbítást, illetve annak ellenőrizhetőségét, hogy ki, mikor hogyan, milyen rendszeren vitt be adatokat. A Totel Szerviz Kft. az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja. A Totel Szerviz Kft. valamennyi munkatársa munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.

A Szolgáltatás használatával a Felhasználó és a Totel Szerviz Kft. hírközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez a Totel Szerviz Kft. részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően a Totel Szerviz Kft. az adatvédelmi joghatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön és ennek érdekében az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít (például tűzfalak és bizonyos esetekben az SSL vagy más titkosítási protokollok használatával). Az adatok megismerésére és kezelésére a Totel Szerviz Kft. munkatársai jogosultak.

A Felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító Felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a Felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében a Totel Szerviz Kft. és más adatkezelők által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét és jogilag kötelező érvényű ügyletek személyes kötelezettjévé is válhat. Ilyen esetben javasolt az adott azonosítót vagy jelszót haladéktalanul módosítani.

7. Az érintetteket jogai és érvényesítésük

Az Infotv. 14.§ alapján a Szolgáltatás keretén belül a Felhasználóknak lehetősége van az általuk megadott adatok módosítására és javítására.A Felhasználó írásban, az alábbi e-mail címre elküldött levélben kérheti fiókja megszüntetését is: info@totel.hu. A Felhasználók jogosultak személyes adataik felhasználásáról tájékoztatást kérni az info@totel.hu e-mail címen. A Totel Szerviz Kft. mint adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A Felhasználóknak joguk van kérni adataik törlését is az info@totel.hu e-mail címen. A személyes azonosító és a jelszó törlése csak a Felhasználó személyes fiókjának megszüntetésével egyidejűleg kérhető.

7.1 Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

  • Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása, felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.
  • Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
  • Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is megszünteti, és az adatokat zárolja és értesíti az illetékes feleket.
  • Ha az érintett az adatkezelőnek döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az a Felhasználó, akinek az Totel Szerviz Kft megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti. A per - az érintett Felhasználó választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Infotv. tartalmazza. VIII. A Totel Szerviz Kft felelősségének kizárása

A Totel Szerviz Kft a Felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben a Totel Szerviz Kft tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó a Szabályzatot, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (például direkt marketing célokra) használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, a Totel Szerviz Kft megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint az elkövető jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. A Totel Szerviz Kft az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.

8. A Nyilatkozat módosítása

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az Üzemeltető a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi az Adatvédelem menüpont alatt.

Budapest, 2017, április 1.